Riešenie pre mesto

Mesto chráni obecný majetok a stará sa o bezpečie obyvateľov. Zástupcovia mesta a bezpečnostné zložky potrebujú získať okamžité informácie o:

 • vandalizme
 • neoprávnenom vniknutí do mestského objektu
 • pohybe nepovolaných osôb
 • osobách ohrozených na zdraví

Každý rok sa rieši otázka, ako zachovať vyrovnaný rozpočet mesta a pritom zaistiť všetky služby pre občanov na čo najvyššej úrovni. Pomáhame mestu znižovať náklady na:

 • zvoz komunálneho odpadu
 • zaistenie verejného osvetlenia
 • fungovanie technických služieb
 • zaistenie bezpečnosti políciou a požiarnym hasičským zborom

Dodávame technológie, ktoré bránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe jej vzniku alebo jej úplne zabrániť.

Zjednodušte si prácu využitím monitorovacích technológií pre mesto

Ponúkame vlastný hardware a software, ktorý vie zamedziť vzniku škôd na majetku a zdraví obyvateľov. Uľahčujeme správu mestského majetku vývojom produktov a služieb pre:

 • Ochranu a monitorovanie objektov – napojením mestského stacionára na pult centrálnej ochrany 1Box máte prehľad o stave monitorovaných objektov, ich narušení, vandalizme, požiarnej bezpečnosti.
 • Efektívne fungovanie mestskej polície – prepojenie monitorovacieho systému 1Box s mestským kamerovým systémom, s informačným systémom MP, nahrávaním hovorov.
 • Riadenie verejného osvetlenia (zapínanie verejného osvetlenia, hlásenie poruchových stavov a identifikácia vstupov do rozvádzačov) – znížite náklady na spotrebu elektriny, viete o poruchách VO a máte ich pod kontrolou.
 • Riadenie dodávok tepla (meranie spotreby energií jednotlivých objektov, monitorovanie kritických stavov kotolní).
 • Zlepšenie starostlivosti o seniorov a ich bezpečie – pomoc pri nedostatku miest v domovoch pre seniorov – tiesňové zariadenie s možnosťou zavolať zdravotnú sestru alebo opatrovateľku, diaľková komunikácia so záchrannou službou.

 • Technické služby – monitoring posypových vozov a optimálne využitie techniky pri zimnej údržbe.
 • Zber komunálneho odpadu – monitoring komunálnych vozidiel a optimalizácia trás a jázd.
 • Evidenciu prevádzky vozidiel mesta, tvorbu knihy jázd.
 • Stráženie verejnej dopravy – zistenie polohy, trasy, času a oneskorenia autobusov.
 • Kontrolu parkovacích automatov – detekciu poškodenia zariadení vandalizmom, naplnenie mincami, poruchových stavov, ktoré znamenajú významné ekonomické straty.
 • Ďalšie technické stavy mestskej infraštruktúry (stráženie výšky vody v riekach a potokoch, úniku kvapalín a plynov, teploty a ďalších).

Chcete se dozvedieť viac?

Leták_Tiesňové_tlačidlá_sk.pdf

 

 

 

Vybrané produkty pre mesto

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848